Loại văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
cơ cấu tổ chức
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 02/NQ-HĐND 21/01/2019 NQ về Nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh 2019 Tải về
Số 05/NQ-HĐND 22/01/2019 NQ về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu Tải về
Số 88/BC-ĐGS 12/12/2018 BC Kết quả giám sát công tác QLNN về các hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện Quỳ Châu Tải về
Số 74/KH-ĐGS 16/11/2018 KH giám sát về Công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện Quỳ Châu Tải về
Số 20/QĐ-HĐND 15/11/2018 QĐ V/v thành lập đoàn giám sát về công tác quản lý nhà nước về các hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện Quỳ Châu Tải về
Số 70/KH-HĐND 25/10/2018 KH giám sát công tác quản lý, sử dụng các công trình văn hóa cộng đồng trên địa bàn huyện Quỳ Châu Tải về
Số 17/QĐ-HĐND 25/10/2018 V/v thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý, sử dụng các công trình văn hóa cộng đồng trên địa bàn huyện Quỳ Châu Tải về
Số 17/QĐ-HĐND 25/10/2018 V/v thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý, sử dụng các công trình văn hóa cộng đồng trên địa bàn huyện Quỳ Châu Tải về
Số 14/QĐ-HĐND 14/09/2018 V/v thành lập đoàn Giám sát công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn trên địa bàn huyện Quỳ Châu, năm 2017-2018 Tải về
Số 03/NQ-HĐND 23/07/2018 NQ phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017, HĐND khóa XIX, kỳ họp thứ VI Tải về
Số 02/2018/NQ-HĐND 23/07/2018 NQ thông qua đề án đề nghị công nhận Thi trấn Tân Lạc đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Tải về
Số 01/2018/NQ-HĐND 23/07/2018 V/v đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 Tải về
Số 04/2017/NQ-HĐND 29/01/2018 Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Quỳ Châu Tải về
Số 07/NQ-HĐND 29/01/2018 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 06/NQ-HĐND 29/01/2018 Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Quỳ Châu năm 2018 Tải về
Số 05/NQ-HĐND 29/01/2018 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018 Tải về
Số 04/NQ-HĐND 29/01/2018 Nghị quyết về chương trình ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Quỳ Châu năm 2018 Tải về
Số 03/NQ-HĐND 29/01/2018 Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2018 Tải về
Số 03/2017/NQ-HĐND 29/01/2018 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội và Quốc phòng An ninh năm 2018 Tải về
Số 03/2017/NQ-HĐND 29/12/2017 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2018 Tải về