văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
cơ cấu tổ chức
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 364/UBND 20/04/2018 Vv giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá QSD đất
Số 189/BC-UBND 16/04/2018 Báo cáo kết quả giải tỏa hành lang ATGT quý I năm 2018
Số 370/KH-UBND 23/04/2018 Kế hoạch tổ chức Liên hoan Truyền thanh cơ sở huyện Quỳ Châu lần thứ nhất năm 2018
Số 360/KH-UBND 20/04/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" trên địa bàn huyện Quỳ Châu giai đoạn 2017-2025
Số 854/QĐ-UBND 16/04/2018 Quyết định thành lập BTC, BGK, Tổ PV liên hoan tiếng hát Làng Sen huyện Quỳ Châu năm 2018.
Số 306/KH-UBND 13/04/2018 Kế hoạch công tác trẻ em năm 2018
Số 09/BC-VP 13/04/2018 Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung Thông báo kết luận của TTHU,Chủ tịch các PCT UBND huyện trong tháng 3 năm 2018
Số 03/CT-UBND 18/04/2018 Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
Số 809/QĐ-UBND 09/04/2018 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Quỳ Châu
Số 817/QĐ-UBND 10/04/2018 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện Quỳ Châu
Số 218/KH-UBND 20/03/2018 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Quỳ Châu năm 2018.
Số 280/KH-UBND 05/04/2018 KH tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5; 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Số 281/KH-UBND 05/04/2018 Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước huyện Quỳ Châu giai đoạn 2018-2020.
Số 279/KH-UBND 04/04/2018 Kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2018 thuộc "Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020"
Số 272/KH-UBND 03/04/2018 Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam và Văn hóa đọc trên địa bàn huyện Quỳ Châu năm 2018.
Số 271/KH-UBND 02/04/2018 Kế hoạch về việc kiểm tra công tác CCHC năm 2018
Số 144/KH-UBND 01/03/2018 Kế hoạch hoạt động công tác gia đình năm 2018
Số 224/KH-UBND 21/04/2018 KH thực hiện QĐ 1163/QĐ-TTr của Thủ tướng CP về phê duyệt đề án "Đấy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
Số 240/KH-HĐPH 27/04/2018 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Quỳ Châu năm 2018
Số 120/TB-UBND 22/03/2018 Thông báo kết luận của đc Ngô ĐứcThuận tại buổi làm việc với các hộ dân liên quan đến chia lô đấu giá đất tại trung tâm Y tế huyện
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>