THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách tthc cấp huyện
Skip portletPortlet Menu
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
THÔNG BÁO KHAI BÁO VŨ KHÍ THÔ SƠ
THỦ TỤC XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
THỦ TỤC XÁC NHẬN VIỆC TRƯỚC ĐÂY ĐÃ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
THỦ TỤC TÁCH SỔ HỘ KHẨU
THỦ TỤC HỦY BỎ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TRÁI PHÁP LUẬT
THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH NHỮNG THAY ĐỔI TRONG SỔ HỘ KHẨU
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
THỦ TỤC CẤP LẠI SỔ HỘ KHẨU
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU
THỦ TỤC CẤP ĐỔI SỔ HỔ KHẨU