Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
cơ cấu tổ chức
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa quỳ châu
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Châu. Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Châu.
 
Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Châu. (12/08/2015 11:12 AM)

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲ CHÂU - TỈNH NGHỆ AN

   Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

   Điện thoại: 02383.884.339. 02383.884.213; fax: 02383.884.339

   Email: quychau@nghean.gov.vn

   Website: http://www.nghean.vn/wps/portal/huyenquychau

 

 

I. BAN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

 

 - Ông: Nguyễn Thanh Hoài.

  Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 0947586688

                         Email: hoaint@quychau.nghean.gov.vn

 

            - Ông: Lê Thanh Hà

  Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện. VX - Thủ trưởng cơ quan.

  Điện thoại cơ quan: 0238.3884799  

  Email: halt@quychau.nghean.gov.vn

 

 - Ông: Lê Hải Lý

 Chức vụ: Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện. KT

 Điện thoại: 02383884358 - 

  Email: lylh@quychau.nghean.gov.vn

 

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

 

1. Văn phòng HĐND - UBND huyện

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3884339

Email: quychau@nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:

 

- Ông: Nguyễn Xuân Hoà - Chánh văn phòng.

  Điện thoại: 02383884132 - DĐ: 

  Email: hoanx@quychau.nghean.gov.vn

 

- Ông: Lang Văn Đông - Phó Chánh văn phòng 

           Điện thoại: 02383884339.

        - Ông: Quang Văn Dũng - Phó Chánh văn phòng 

           Điện thoại: 02383884339.

 

2. Phòng Nội vụ

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3884350

Email: noivu@quychau.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:

 

- Bà: Trần Văn Hùng - Trưởng phòng

  Điện thoại: 02383884350 - DĐ: 

  Email: hungtv@quychau.nghean.gov.vn

 

- Bà: Đoàn Thị Nuyệt - Phó trưởng phòng

  Điện thoại: 0238.3884350 - DĐ: 

  Email: nguyetdt@quychau.nghean.gov.vn

 

3. Phòng LĐ-TBXH

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383.884.180

Email: ldtbxh@quychau.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:

- Bà: Hoàng Thị Oanh - Trưởng phòng

  Điện thoại: 0238.3884180 - DĐ: 

  Email: oanhht@quychau.nghean.gov.vn

 

4. Phòng VH&TT

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383884352

Email: vhtt@quychau.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:

 

- Ông: Nguyễn Hùng Cường -  Trưởng phòng

  Điện thoại: 02383884352 - DĐ: 

  Email: cuongnh@quychau.nghean.gov.vn

 

 

5. Phòng GD&ĐT

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại:0238.3884118

Email: giaoduc@quychau.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:

 

 - Bà Nguyễn Thị Châu - Trưởng phòng

   Điện thoại: 0238.3884202 - DĐ: 

   Email:chaunt.qc@nghean.edu.vn

 

 - Bà Lương Thị Hà - Phó Trưởng phòng

   Điện thoại: 0238.3884202 - DĐ:

   Email:halt.qc@nghean.edu.vn

 

- Bà Nguyễn Thị Bình - Phó trưởng phòng

  Điện thoại: 0238.3884202

  Email: binhnt.qc@nghean.edu.vn

 

6. Phòng Y tế

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383.884.961

Email: yte@quychau.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:

 

- Bà: Lữ Thị Thanh - Trưởng phòng

  Điện thoại: 02383.884.961  

  Email: thanhlt@quychau.nghean.gov.vn

 

7. Phòng Tư pháp

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383884353

Email: tuphap@quychau.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:

 

- Ông: Lô Đức Ngọc -  Trưởng phòng

  Điện thoại: 02383884353 - DĐ:

  Email: ngocld@quychau.nghean.gov.vn

 

8. Phòng Thanh tra

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383884357

Email: thanhtra@quychau.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:

 

- Ông: Nguyễn Hữu Chỉnh -  Chánh thanh tra

  Điện thoại: 02383884357 - DĐ: 

  Email: chinhnh@quychau.nghean.gov.vn

 

9. Phòng Kinh tế - Hạ tầng.

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383.884.017

Email: congthuong@quychau.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:

 

- Ông: Lô Văn Thế - Trưởng phòng

  Điện thoại:  02383.884.017

                     Email: thelv@quychau.nghean.gov.vn

 

 - Ông: Kim Văn Minh - Phó Trưởng phòng

  Điện thoại:  02383.884.017

                     Email: minhkv@quychau.nghean.gov.vn

 

10. Phòng Nông nghiệp & PTNT.

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383884129

Email: nongnghiep@quychau.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:

 

- Ông: Lương Trí Dũng - Trưởng phòng

  Điện thoại: 0383884129 - DĐ: 

  Email:

 

- Bà Lang Thị Minh - Phó trưởng phòng

  Điện thoại: 02383884129 - DĐ: 

  Email:

 

11. Phòng Tài chính kế hoạch

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383.884358

Email: tckh@quychau.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:

 

  - Ông: Nguyễn Hoàng Tùng - Trưởng phòng

  Điện thoại:  02383.884358 - DĐ: 

  Email: tungnh@quychau.nghean.gov.vn

         

12. Phòng TN&MT

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại:

Email: tnmt@quychau.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:

 

- Ông: Lô Thanh Sơn -  Trưởng phòng

  Điện thoại:  - DĐ: 0912.884.414 

  Email: sonlt@quychau.nghean.gov.vn

 

- Ông: Vi Văn Trang - Phó trưởng phòng

  Điện thoại:

  Email: trangvv@quychau.nghean.gov.vn

 

13. Phòng Dân Tộc.

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại:

Email: dantoc@quychau.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:

 

- Bà: Lê Thị Ngọc - Trưởng phòng

  Điện thoại: 

  Email: ngoclt@quychau.nghean.gov.vn

 

14. Chi cục Thống kê

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383884154

Email: thongke@quychau.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:

- Ông: Lang Văn Trung -  Chi Cục trưởng

  Điện thoại: 02383884154 - DĐ:

  Email:

 

15. Ban quản lý dự án.

* Ban lãnh đạo:

- Ông: Vi Thế Đại - Giám đốc.

  Điện thoại: DĐ: 0915.545858

  Email: daivt@quychau.nghean.gov.vn

 

III. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC.

 

1. Chi nhánh Văn phòng  đất đai huyện Quỳ Châu.

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02388994477

Email: vpsdd@quychau.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:

- Ông: Nguyễn Văn Hồng -  Giám đốc

  Điện thoại: 0388994477 - DĐ: 

  Email:

- Bà: Trần Thị Hải Vân - Phó giám đốc

  Điện thoại:  02388994477

  Email:

 

 2. Trung tâm VHTT-TT huyện.

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383.884.125

Email: ttvh@quychau.nghean.gov.vn

 * Ban lãnh đạo:

   - Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc.

    Điện thoại: 02383.884.125

 

  - Ông: Nguyễn Thanh Thuỷ - PGĐ.

    Điện thoại: 02383.884.125

 

- Ông: Nguyễn Kế Kiên - PGĐ.

    Điện thoại: 02383.884.125

 

 

3. Trung tâm GDNN-GDTX.

Địa chỉ: Khối Hoa Hải - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383.892.268

Email: daynghe@quychau.nghean.gov.vn

 * Ban lãnh đạo:

   - Ông: Bùi Hoàng Báu - Giám đốc.

  - Ông: Nguyễn Văn Hà - PGĐ.

    Điện thoại: 02383.892.268

 

4. Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp Quỳ Châu.

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383.884.157

Email: ttth@quychau.nghean.gov.vn

 * Ban lãnh đạo:

   - Ông: Lê Mỹ Trang - Giám đốc.

  - Ông Hà Văn Khương - PGĐ.

  - Ông: Nguyễn Văn Lnh - PGĐ

 

IV. CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TRỰC THUỘC HUYỆN: (Gồm 01 thị trấn và 11 xã)

 

1. Thị trấn Tân Lạc

Điện thoại: 02383.884.150

Email: thitran@quychau.nghean.gov.vn

 

2. Xã Châu Hạnh

Điện thoại: 02383.884.167

Email: chauhanh@quychau.nghean.gov.vn

            

3. Xã Châu Hội

Điện thoại: 02383.890.377

Email: chauhoi@quychau.nghean.gov.vn

            

4. Xã Châu Bình

Điện thoại: 02383.889.416

Email: chaubinh1@quychau.nghean.gov.vn

            

5. Xã Châu Nga

Điện thoại: 0977.562.055 (Đc Mừng - VP)

Email: chaunga@quychau.nghean.gov.vn

 

6. Xã Châu Thắng

Điện thoại: 02383.891.149

Email: chauthang@quychau.nghean.gov.vn

 

7. Xã châu Tiến

Điện thoại: 02383.891.147

Email: chautien@quychau.nghean.gov.vn

 

8. Xã Châu Bính

Điện thoại: 02383.891.121

Email: chaubinh@quychau.nghean.gov.vn

 

9. Xã Châu Thuận

Điện thoại: 02383.891.312

Email: chauthuan@quychau.nghean.gov.vn

 

10.Xã Châu Phong

Điện thoại: 01667.119.604 (Đc Hưng - VP)

Email: chauphong@quychau.nghean.gov.vn

            

11. Xã Diên Lãm

Điện thoại: 01253.915.822 (Đc Sáu - VP)

Email: dienlam@quychau.nghean.gov.vn

 

12. Xã Châu Hoàn

Điện thoại: 01634.004.595 (Đc Yến - VP)

Email: chauhoan@quychau.nghean.gov.vn

 


 

 

 


 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu