Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
cơ cấu tổ chức
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa quỳ châu
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cơ quan HĐND-UBND huyện Quỳ Châu. Cơ quan HĐND-UBND huyện Quỳ Châu.
 
Cơ quan HĐND-UBND huyện Quỳ Châu. (12/08/2015 11:12 AM)

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲ CHÂU - TỈNH NGHỆ AN

   Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

   Điện thoại: 02383.884.339. 02383.884.213; fax: 02383.884.339

   Email: quychau@nghean.gov.vn

   Website: http://www.nghean.vn/wps/portal/huyenquychau

 

 

I. BAN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

 

 - Ông: Ngô Đức Thuận

  Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại cơ quan:  0238.3892106

      Email: thuannd@quychau.nghean.gov.vn


         - Ông: Lê Thanh Hà

  Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện. VX - Thủ trưởng cơ quan.

  Điện thoại cơ quan: 0238.3884799  

  Email: halt@quychau.nghean.gov.vn


 - Ông: Nguyễn Thanh Hoài.

 Chức vụ: Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện. KT-NN

 Điện thoại: 02383884358 - 

  Email: hoaint@quychau.nghean.gov.vn


- Ông: Lô Thanh Luận.

  Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND huyện

  Điện thoại cơ quan: 

  Email: luanlt@quychau.nghean.gov.vn 


- Ông: Vi Văn Tiến.

  Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND huyện.

  Điện thoại cơ quan: 

  Email: tienvv@quychau.nghean.gov.vn 


 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

 

1. Văn phòng HĐND - UBND huyện

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3884339

Email: quychau@nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:


- Ông: Nguyễn Xuân Hoà - Chánh văn phòng.

  Điện thoại: 02383884132 - DĐ: 

  Email: hoanx@quychau.nghean.gov.vn


- Ông: Lang Văn Đông - Phó Chánh văn phòng 

           Điện thoại: 02383884339.


2. Phòng Nội vụ

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3884350

Email: noivu@quychau.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:


- Bà: Lương Thị Mai Trưởng phòng

  Điện thoại: 02383884350 - DĐ: 

  Email: mailt@quychau.nghean.gov.vn


- Ông Trần Bá Sơn - Phó trưởng phòng

  Điện thoại: 0238.3884350 - DĐ: 

  Email: sontb@quychau.nghean.gov.vn


- Ông: Nguyễn Văn Dũng - Phó trưởng phòng

  Điện thoại: 0915.886.222

  Email: dungnv@quychau.nghean.gov.vn


3. Phòng LĐ-TBXH

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383.884.180

Email: ldtbxh@quychau.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:

- Bà: Hoàng Thị Oanh - Trưởng phòng

  Điện thoại: 0238.3884180 - DĐ: 

  Email: oanhht@quychau.nghean.gov.vn


 - Ông: Nguyễn Hùng Cường - Phó trưởng phòng

  Điện thoại: 02383884180             

                     Email: cươngnh@quychau.nghean.gov.vn


4. Phòng VH&TT

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383884352

Email: vhtt@quychau.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:


- Ông: Trần Việt Đức -  Trưởng phòng

  Điện thoại: 02383884352 - DĐ: 

  Email: ductv@quychau.nghean.gov.vn


 

5. Phòng GD&ĐT

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại:0238.3884118

Email: giaoduc@quychau.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:


 - Bà Nguyễn Thị Châu - Trưởng phòng

   Điện thoại: 0238.3884202 - DĐ: 

   Email:chaunt.qc@nghean.edu.vn


 - Bà Lương Thị Hà - Phó Trưởng phòng

   Điện thoại: 0238.3884202 - DĐ:

   Email:halt.qc@nghean.edu.vn


- Ông: Trần Văn Hùng - Phó trưởng phòng

  Điện thoại: 0904.559.828

  Email: hungnv.qc@nghean.edu.vn


6. Phòng Y tế

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383.884.961

Email: yte@quychau.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:


- Bà: Lữ Thị Thanh - Trưởng phòng

  Điện thoại: 02383.884.961  

  Email: thanhlt@quychau.nghean.gov.vn

 

7. Phòng Tư pháp

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383884353

Email: tuphap@quychau.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:


- Bà: Lang Thị Hương -  Trưởng phòng

  Điện thoại: 02383884353 - DĐ:

  Email: huonglt@quychau.nghean.gov.vn

 

8. Phòng Thanh tra

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383884357

Email: thanhtra@quychau.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:


- Ông: Nguyễn Hữu Chỉnh -  Chánh thanh tra

  Điện thoại: 02383884357 - DĐ: 

  Email: chinhnh@quychau.nghean.gov.vn


- Ông Lô Đức Ngọc - Phó chánh thanh tra

  Điện thoại: 

  Email: ngocld@quychau.nghean.gov.vn

 

9. Phòng Kinh tế - Hạ tầng.

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383.884.017

Email: congthuong@quychau.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:


- Ông: Lô Văn Thế - Trưởng phòng

  Điện thoại:  02383.884.017

                     Email: thelv@quychau.nghean.gov.vn


 

10. Phòng Nông nghiệp & PTNT.

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383884129

Email: nongnghiep@quychau.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:


- Ông Lê Hải Lý - Trưởng phòng

  Điện thoại: 0383884129 - DĐ: 

  Email:


- Bà Lang Thị Minh - Phó trưởng phòng

  Điện thoại: 02383884129 - DĐ: 

  Email:

 

11. Phòng Tài chính kế hoạch

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383.884358

Email: tckh@quychau.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:


  - Bà: Sầm Thị Thủy - Trưởng phòng

  Điện thoại:  02383.884358  - DĐ: 

  Email: thuyst@quychau.nghean.gov.vn


- Ông: Nguyễn Hoàng Tùng - Phó trưởng phòng

  Điện thoại:  02383.884358 - DĐ: 

  Email: tungnh@quychau.nghean.gov.vn

         

12. Phòng TN&MT

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại:

Email: tnmt@quychau.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:


- Ông: Lô Thanh Sơn -  Trưởng phòng

  Điện thoại:  - DĐ: 0912.884.414 

  Email: sonlt@quychau.nghean.gov.vn


- Ông: Trần Bảo Linh - Phó trưởng phòng

  Điện thoại: 0975231231

  Email: linhtb@quychau.nghean.gov.vn

13. Phòng Dân Tộc.

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại:

Email: dantoc@quychau.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:


- Bà: Lê Thị Ngọc - Trưởng phòng

  Điện thoại: 

  Email: ngoclt@quychau.nghean.gov.vn


14. Chi cục Thống kê

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383884154

Email: thongke@quychau.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:

- Ông: Lang Văn Trung -  Chi Cục trưởng

  Điện thoại: 02383884154 - DĐ:

  Email:


15. Ban quản lý dự án.

* Ban lãnh đạo:

- Ông: Vi Thế Đại - P. Giám đốc.

  Điện thoại: DĐ: 0915.545858

  Email: daivt@quychau.nghean.gov.vn


III. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC.

 

1. Văn phòng đăng ký QSDĐ

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02388994477

Email: vpsdd@quychau.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:

- Ông: Phan Xuân Sơn -  Giám đốc

  Điện thoại: 0388994477 - DĐ: 

  Email:

- Bà: Trần Thị Hải Vân - Phó giám đốc

  Điện thoại:  02388994477

  Email:


 2. Trung tâm VHTT-TT huyện.

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383.884.125

Email: ttvh@quychau.nghean.gov.vn

 * Ban lãnh đạo:

- Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc.

  Điện thoại: 02383.884.125


- Ông: Nguyễn Thanh Thuỷ - PGĐ.

  Điện thoại: 02383.884.125


IV. CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TRỰC THUỘC HUYỆN: (Gồm 01 thị trấn và 11 xã)

 

1. Thị trấn Tân Lạc

Điện thoại: 02383.884.150

Email: thitran@quychau.nghean.gov.vn

 

2. Xã Châu Hạnh

Điện thoại: 02383.884.167

Email: chauhanh@quychau.nghean.gov.vn

            

3. Xã Châu Hội

Điện thoại: 02383.890.377

Email: chauhoi@quychau.nghean.gov.vn

            

4. Xã Châu Bình

Điện thoại: 02383.889.416

Email: chaubinh1@quychau.nghean.gov.vn

            

5. Xã Châu Nga

Điện thoại: 0977.562.055 (Đc Mừng - VP)

Email: chaunga@quychau.nghean.gov.vn

 

6. Xã Châu Thắng

Điện thoại: 02383.891.149

Email: chauthang@quychau.nghean.gov.vn

 

7. Xã châu Tiến

Điện thoại: 02383.891.147

Email: chautien@quychau.nghean.gov.vn

 

8. Xã Châu Bính

Điện thoại: 02383.891.121

Email: chaubinh@quychau.nghean.gov.vn

 

9. Xã Châu Thuận

Điện thoại: 02383.891.312

Email: chauthuan@quychau.nghean.gov.vn

 

10.Xã Châu Phong

Điện thoại: 01253.915.822 (Đc Sáu - VP)

Email: chauphong@quychau.nghean.gov.vn

            

11. Xã Diên Lãm

Điện thoại: 0968.264.679 (Đc Bình - VP)

Email: dienlam@quychau.nghean.gov.vn

 

12. Xã Châu Hoàn

Điện thoại: 01634.004.595 (Đc Yến - VP)

Email: chauhoan@quychau.nghean.gov.vn

 


 

 |  Đầu trang
 
 
 
 
thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu