Số/Ký hiệu: Số 641-QĐi/HU
Ngày ban hành: 04/05/2018
Người ký: Lang Văn Chiến
Trích yếu: Quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Nội dung:

Tài liệu đính kèm