Số/Ký hiệu: Số 98-KH/HU
Ngày ban hành: 04/05/2018
Người ký: Lang Văn Chiến
Trích yếu: Kế hoạch tuyên truyền về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
Nội dung:

Tài liệu đính kèm