Số/Ký hiệu: Số 17-TB/BCĐ
Ngày ban hành: 30/03/2017
Người ký: Lang Quốc Dũng
Trích yếu: Thông báo kết luận Hội nghị thông qua kế hoạch XDCS ATLC SSCĐ cụm vùng dưới năm 2017
Nội dung:

Tài liệu đính kèm